OGŁOSZENIE O WOLNYM MIEJSCU PRACY NA STANOWISKU SAMODZIELNY REFERENT GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŁODZIESZYNIE

OGŁOSZENIE O WOLNYM MIEJSCU PRACY NA STANOWISKU SAMODZIELNY REFERENT GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŁODZIESZYNIE

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, ul. Wspólna 42,   96-512 Młodzieszyn

Określenie stanowiska: Samodzielny Referent Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie  

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

  1.     Wymagania niezbędne:

– obywatelstwo polskie,

– oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

– oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracy,

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

– wykształcenie: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

– dokumenty potwierdzające przynajmniej 2 letni staż pracy,

– nieposzlakowana opinia,

  1. Wymagania dodatkowe:

– znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów z zakresu administracji samorządowej i procedury administracyjnej

– znajomość przepisów następujących ustaw: ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach , ustawy prawa budowlanego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo zamówień publicznych, znajomość zasad Kodeksy Postępowania Administracyjnego.

– umiejętność organizacji pracy,

– umiejętność pracy w zespole,

– doświadczenie w pracy o podobnym charakterze,

– dobra znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Exel)

– komunikatywność, dokładność, rzetelność, dyspozycyjność,

– umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,

– umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,

– wysoka kultura osobista, samodzielność i operatywność,

– prawo jazdy kat. B,

Dodatkowym atutem będzie umiejętność czytania map, wykonywania kalkulacji/kosztorysów, kierowania zespołem pracowników.

 

ZAKRES PRACY

Do zadań samodzielnego referenta należy:

– Spisywanie umów na dostawę wody/odbiór ścieków z odbiorcami/dostawcami

– Rejestracja odbiorców wody

– Prowadzenie ewidencji odbiorców wody

– Prowadzenie dokumentacji dotyczącej odczytów urządzeń pomiarowych poboru wody przez odbiorców

– Wystawianie faktur VAT za pobory wody i inne usługi

– Wystawianie pokwitowań na dokonane wpłaty za pobór wody przez odbiorców

– Rozliczanie pracowników (dokonujących odczytów urządzeń pomiarowych poboru wody przez odbiorców przyjmujących wpłaty za pobór wody) sprzedaży usług

– Prowadzenie rejestracji korespondencyjnej wchodzącej i wychodzącej

– Prowadzenie spraw kadrowych w Zakładzie

– Prowadzenie akt osobowych pracowników Zakładu

– Prowadzenie ewidencji wyjść prywatnych pracowników

– Sporządzanie list wypłat wynagrodzeń, nagród, zasiłków i przedłożenie ich do akceptu Głównemu Księgowemu

– Prowadzenie Pracowniczych kartotek zarobkowych

– Sporządzanie deklaracji ZUS

– Prowadzenie kasy w Zakładzie i sporządzanie dokumentów kasowych

– Odprowadzanie na rachunek bankowy pobranych wpływów gotówkowych

– Inne prace zlecone przez Kierownika w zakresie potrzeb zakładu

 

Ponosi odpowiedzialność służbową za

– Przyjmowanie środków pieniężnych

– Terminowe i prawidłowe wykonywanie obowiązków przewidzianych zakresem czynności

– Przestrzeganie dyscypliny pracy

– Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

– Zachowanie decyzji państwowej i służbowej

– Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych

– Działania konkurencyjne przeciw zadaniom realizowanym przez Zakład

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

Wymagane dokumenty:

  1.       list motywacyjny,
  2.       życiorys (CV),
  3.       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  4.       kserokopia dowodu osobistego,
  5.       oświadczenie o niekaralności,
  6.       oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku samodzielnego referenta,
  7.       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
  8.       oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych”.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Młodzieszyn przy ul. Wyszogrodzkiej 25, 96 – 512 Młodzieszyn, w sekretariacie pokój nr 1, lub przesłać pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) na adres: Urząd Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, 96 – 512 Młodzieszyn, z dopiskiem z dopiskiem:

„Nabór na wolne miejsce pracy na stanowisku samodzielny referent w GZGK w Młodzieszynie” w terminie do dnia 12 września 2017 roku w godzinach pracy urzędu.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-46) 861 04 83

Ogłoszenie o naborze

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*