Zakres działalności

 

GZGK w Młodzieszynie prowadzi działalność w zakresie poboru, uzdatnienia i zaopatrzenia mieszkańców gminy Młodzieszyn w wodę. Zajmuje się również odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych. Od października 2006 roku Zakład świadczy usługi w zakresie odbioru nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, beczką asenizacyjną o pojemności 5000 litrów, a od grudnia 2020 r. także beczką o pojemności 10 000 litrów. W sezonie zimowym świadczymy również usługi odśnieżania dróg i placów ciągnikiem rolniczym. Wykonujemy przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Zakład wykonuje również remonty dróg asfaltowych i świadczy usługi koszenia poboczy dróg gminnych i placów kosiarką bijakową.

 

ODBIÓR ŚCIEKÓW

Cena za wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną o pojemności 5000 litrów wynosi:

  • 110,00 zł brutto dla mieszkańców z terenu naszej gminy
  • 170,00 zł brutto spoza terenu gminy (usługi świadczymy na terenie gminy Sochaczew i gminy Rybno).

Cena za wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną o pojemności 10 000 litrów wynosi:

  • 220,00 zł brutto dla mieszkańców z terenu naszej gminy
  • 290,00 zł brutto spoza terenu gminy (usługi świadczymy na terenie gminy Sochaczew i gminy Rybno).

Cena dotyczy usługi (kursu) – niezależnie od ilości odebranych ścieków w beczce.

Ceny zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Młodzieszyn Nr XLVIII/232/2022 z dnia 29 marca 2022 roku.

Zamówienia na ww. usługę należy składać pod numerem telefonu (46) 861 – 04 – 83 lub osobiście w siedzibie Zakładu.

WARUNKI TECHNICZNE

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie wydaje warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Do wniosku na wydanie warunków technicznych należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
  • mapę sytuacyjno – wysokościową do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000 określającą położenie nieruchomości względem istniejącej sieci.

Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami w ciągu 14 dni wydawane są warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej lub w przypadku braku możliwości technicznych lub prawnych świadczenia usług odmowę ustalenia warunków technicznych z uzasadnieniem.

Wzór wniosku do pobrania: wniosek-o-warunki