Komunikaty

Środa 19 sierpnia 2021 r. – przerwy w dostawie wody w części miejscowości Janów

Informujemy, że dnia 19 sierpnia nastąpią przerwy w dostawie wody w części miejscowości Janów od posesji nr 16A do posesji nr 21 oraz na ul. Dębowej. Przerwy mogą nastąpić od godziny 8.00 do 12.00.

Na odcinku prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

 

Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko: kierowca ciągnika

 

Ogłaszający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie z siedzibą w Młodzieszynie ul. Wspólna 42, 96 – 512 Młodzieszyn.

 

 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – pełny etat poprzedzona 3 miesięcznym okresem próbnym.
 2. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
 3. Wymagania niezbędne:

Kandydatem może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada prawo jazdy kat. B, T,
 3. posiada wykształcenie min. zasadnicze zawodowe.

III. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. sprawowanie kontroli nad urządzeniami technologicznymi oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą kanalizacyjną
 2. obsługa ciągnika z osprzętem (beczka asenizacyjna, kosiarka, pług śnieżny, itp.)
 3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 4. podanie o przyjęcie na stanowisko,
 5. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
 6. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 8. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Podanie, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia

 1. Sposób i termin składania ofert:

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, ul. Wspólna 42 do dnia 30.07.2021 r. do godz. 14.00, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl z zachowaniem powyższego terminu.

 

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do GZGK w Młodzieszynie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy osoby zainteresowane, w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 46 861 04 83.

kwestionariusz-osobowy-dla-pracownika-3

ogłoszenie kierowca ciągnika

Czwartek 08 lipca 2021 r. – wymiana pompy głębinowej w SUW Młodzieszyn – możliwe spadki ciśnienia w sieci wodociągowej

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie informuje o planowanych pracach modernizacyjnych na studni głębinowej SUW w Młodzieszynie. Zakupiono nową bardziej wydajną pompę głębinową celem zwiększenia ilości wody wydobywanej i następnie uzdatnianej, prace będą prowadzone dnia 8 lipca 2021 r. w godzinach porannych tj. od 4.30

Zapewniamy iż dołożymy wszelkich starań w bieżącej dostawie wody w trakcie prowadzonych prac, jednakże informujemy o możliwości wystąpienia zmniejszonego ciśnienia na sieci wodociągowej bądź chwilowych przerw w dostawie wody. Informacja dotyczy sołectw: Młodzieszyn, Juliopol, Adamowa Góra, Janów, Helenów, Skutki, Stare Budy, Justynów, Leontynów.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat GZGK w Młodzieszynie ws. obecnej sytuacji dotyczącej ciśnienia w sieci

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie informuje, iż w związku z występowaniem czasowego obniżenia ciśnienia w gminnej sieci wodociągowej spowodowanego bardzo dużym poborem wody realizuje kontrolę odcinków sieci wodociągowej w szczególności w miejscowościach najbardziej dotkniętych problemem tj. Janów i Adamowa Góra. Dozór i kontrola ciśnienia roboczego na gminnej sieci wodociągowej pozwalają nam na ponowienie naszych próśb i apeli kierowanych do mieszkańców. Drodzy Państwo, jeżeli nie będziemy starali się współpracować w tym zakresie problemu, jaki nas dotknął nie zażegnamy, nie będziemy wstanie na dzień dzisiejszy pomóc wszystkim naszym mieszkańcom i zapewnić im stały dostęp do bieżącej wody z gminnej sieci wodociągowej. Podczas prowadzonych czynności pracownicy zakładu niejednokrotnie osobiście kierowali prośby do mieszkańców o wstrzymanie się i nie podlewanie trawników, dzięki temu zaobserwowaliśmy wzrost ciśnienia na gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Janów i tym samym zapewnienie wody dla wszystkich mieszkańców sołectwa nawet z kolonii zlokalizowanych za rondem w kierunku Rybna. Jednocześnie informujemy, iż sobotnie wstrzymanie dostaw wody z gminnej sieci wodociągowej było związane z konieczności napełnienia zbiorników magazynowych, które były już prawie opróżnione, dalsza praca stacji powodowałaby wtłaczanie w sieć powietrza i mogłaby skutkować uszkodzeniem infrastruktury technicznej obiektów. Obiekty stacji uzdatniania wód były w ciągłej pracy, mającej na celu pobór, uzdatnienie i zmagazynowanie wody, która mogła później zasilić sieć i trafić do wszystkich naszych mieszkańców.   

W dalszym ciągu prosimy o zastosowanie się do apelu i współpracę, wykorzystujmy wodę z gminnej sieci wodociągowej wyłącznie do celów socjalno – bytowych, gdyż tylko w ten sposób możemy zapobiec przerwom w dostawie wody na terenie całej naszej gminy i dostawę jej do wszystkich naszych mieszkańców.

Przepraszamy za utrudnienia wynikające z zaistniałej sytuacji. Oświadczamy, iż dokładamy wszelkich starań, aby te utrudnienia były jak najmniejsze.

 

Apel GZGK o ograniczenie korzystania z sieci wodociągowej

Z uwagi na trwającą falę upałów oraz związany z tym wzrost zużycia wody, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w apeluje do mieszkańców gminy korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody. Należy pamiętać, że woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym.

Apeluje się, aby NIE ZUŻYWAĆ WODY na inne cele, takie jak np. podlewanie trawników, napełnianie basenów, mycie samochodów itp.

Już na chwilę obecną ponadnormatywny pobór wody odnotowywany w szczególności w godz. 17.00 – 23.00 powoduje zauważalny i uciążliwy dla nas wszystkich spadek ciśnienia w sieci wodociągowej co bezsprzecznie skutkuje BRAKIEM WODY.

Gmina Młodzieszyn jest w trakcie realizacji zadania „Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn”, którego elementem jest – rozbudowa z przebudową ujęcia w stacji uzdatniania wody w Młodzieszynie wraz z budową nowego ujęcia – studni głębinowej co w dużym stopniu zapobiegnie podobnym sytuacjom w przyszłości.

Na tą chwilę prosimy jednak o wyrozumiałość i dostosowanie się do naszej prośby.

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie poszukuje pracownika na stanowisko Inkasent – Sprzątacz (-ka)

Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne  związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

– prawo jazdy kat. B,

– własny samochód

– wykształcenie min. zasadnicze zawodowe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– podanie o przyjęcie na stanowisko,

– życiorys (CV),

– kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Sposób i termin skalania ofert:

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie , ul. Wspólna 42 do dnia 17.06.2021 r. do godz. 13.00. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl z zachowaniem powyższego terminu.

Zapraszamy osoby zainteresowane, w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 46 861 04 83.

kwestionariusz-osobowy-dla-pracownika (do pobrania)

 

Prośba o racjonalne korzystanie z wody wodociągowej

W związku z występującym w ostatnich dniach ponadnormatywnym poborem wody ze stacji uzdatniania wody zwracamy się z prośbą o racjonalne gospodarowanie wodą i przeznaczanie jej wyłącznie do celów socjalno – bytowych. Dziękujemy za zrozumienie. Jednocześnie informujemy, że Gmina Młodzieszyn jest w trakcie realizacji zadania „Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn”, którego elementem jest -rozbudowa z przebudową ujęcia w stacji uzdatniania wody w Młodzieszynie wraz z budową nowego ujęcia – studni głębinowej.

4 czerwca 2021 r. – GZGK w Młodzieszynie nieczynny

Informujemy, że dnia 4 czerwca b.r. (piątek) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie będzie nieczynny. 

 

Godziny pracy GZGK w dniu 02 kwietnia 2021 r.

informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2021 r. (Wielki Piątek) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie czynny będzie w godzinach 7.00-13.00.

Kasa GZGK będzie czynna do godziny 12:00.

Prace remontowe na sieci wodociągowej w m. Leontynów

W związku z wystąpieniem awarii sieci wodociągowej w m. Leontynów informujemy o czasowej przerwie w dostawie wody dla mieszkańców posesji od nr 15 do 20A w m. Leontynów dnia 19.03.2021r. w godz. 8.00 – 13.00.

Jednocześnie informujemy o utrudnieniach w ruchu pojazdów na odcinku drogi gminnej przy posesji nr 20 w m. Leontynów w okresie prowadzonych prac remontowych sieci wodociągowej. Zalecany objazd do m. Leontynów od strony skrzyżowania ul. Wyzwolenia, ul. Cichej z drogą powiatową tj. drogą gruntową.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za zrozumienie.

Informacja na temat zmiany obowiązujących taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków od dnia 4 marca 2021 r.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie informuje o pozytywnym zatwierdzeniu wniosku taryfowego przez Regulatora którym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – zgodnie z Decyzją WA.RZT.070.286A.15.2019 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego ,,Wody Polskie” zatwierdzająca taryfę  oraz określającą czas jej obowiązywania.

Taryfa obowiązująca od dnia 04 marca 2021 r.

Ocena obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Młodzieszyn

Drodzy Państwo, Mieszkańcy gminy Młodzieszyn,

informujemy o uzyskaniu przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie pozytywnej oceny obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Młodzieszyn realizowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie – zgodnie z pismem, znak sprawy HKN.6030.3.O.21

Ocena obszarowej jakości wody

Informacje bieżące dotyczące funkcjonowania GZGK – styczeń 2021 r.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie wykonał budowę przyłącza wodociągowego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej w m. Kamion (Przęsławice) celem zapewnienia wody mieszkańcom przyłączanych posesji. Prace zrealizowano na rzecz Gminy Młodzieszyn oraz właścicieli nieruchomości gruntowych. Wodę doprowadzono do budynków i zapewniono możliwość jej poboru.

Na okoliczność wystąpienia awarii przepompowni ścieków na ul. Wyszogrodzkiej w Młodzieszynie dokonano demontażu pompy tłocznej oraz jaj naprawy przez firmę zewnętrzną w zakresie elektrycznym i nowego uszczelnienia.

Rozbudowaliśmy infrastrukturę techniczną obiektu oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie o tzw. przelew burzowy, wybudowano dodatkową przepompownię tłoczna wraz z niezależnym sterowaniem oraz odcinkiem rurociągu tłocznego. Prace zrealizowano na okoliczność występowania ponadnormatywnych opadów deszczu, roztopów bądź awarii równoległej przepompowni tłocznej i związanymi z tymi okolicznościami problemami z odbiorem ścieków gminną siecią kanalizacyjną. Obecnie jesteśmy w stanie zmagazynować dodatkowo ok. 226m3 ścieków, które w dalszej kolejnością będą skierowane na komorę oczyszczania istniejącym węzłem zasuw. Wartość inwestycji wyniosła 19065, 00zł brutto.

W związku z kasacją starego ciągnika wymaganą realizowanym programem finansującym zakup nowe ciągnika marki FARMTRAC podjęto decyzję o zakupie drugiego używanego ciągnika na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie. Zakupiono ciągnik marki PRONAR 82 SA z 2004 roku za kwotę 43 050, 00zł brutto, sprzęt jest w dobrym stanie technicznym i już jest w bieżącej eksploatacji związanej z świadczeniem usług w zakresie odbioru nieczystości płynnych z zbiorników bezodpływowych od naszych mieszkańców. Dodatkowo wyposażono ciągnik w posiadany (zaadoptowany – przebudowa czołownicy) pług śnieżny boczny sterowany hydraulicznie celem wspomożenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych.

Usunięto awarie, które wystąpiły na sieci wodociągowej w m. Janów i Witkowice, o czasie usuwania awarii i związanych z tym przerwach w dostawie wody informowaliśmy naszych mieszkańców za pośrednictwem bazy SMS, strony internetowej Zakładu oraz Urzędu Gminy. Awaria w m. Janów została wywołana poprzez pęknięcie króćca plastikowego łączącego nawiertkę z przewodem PE, zaś w m. Witkowice nieszczelność zlokalizowano na czpieniu nawiertaki. Obje awarie zostały usunięte pomyślnie, pomimo trudnych warunków atmosferycznych.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie dokonał zakupu nowego pługa śnieżnego typu strzałka z obustronną regulacją hydrauliczną elementów zgarniających, celem zespolenia go z nowym ciągnikiem i praca na rzecz Gminy Młodzieszyn w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, sprzęt wykonał już pierwsze prace związane z usuwaniem zalęgającej masy śnieżnej – błota pośniegowego na drogach gminnych.   

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie w miarę możliwości finansowych jak również dzięki współpracy z organem właścicielskim zwiększa ilość posiadanych sprzętów mając na celu rozwój Zakładu – gminnej gospodarki komunalnej poprzez lepsze świadczenie usług dla naszych mieszkańców i Gminy Młodzieszyn.

 

13 stycznia 2021 r. – przerwy w dostawie wody (usuwanie awarii)

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie informuje o wystąpieniu przerw w dostawie wody dnia 13 stycznia 2021 r. w związku z usuwaniem awarii gminnej sieci wodociągowej. Przerwy w dostawie wody będą dotyczyły miejscowości: Janów (w godzinach 8.00 – 11.30), Witkowice, Kamion Podgórny, Kamion Poduchowny, Nowy Kamion, Kamion Duży, Kamion Mały, Młodzieszynek, Radziwiłka, Olszynki, Januszew (w godzinach 12.00 – 15.00)

Od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. zawieszone zostaje pobieranie opłaty targowej na targowisku w Młodzieszynie

Zaniechanie poboru opłaty targowej będzie wprowadzone w związku z tym, że w dniu 18 grudnia 2020r. wszedł w życie przepis art. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 2255), zgodnie z którym:

„Art.31zzm.1. Od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31grudnia 2021r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art.15 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz.1170).

Intencją Rządu było zmniejszenie obciążeń finansowych w dobie pandemii COVID-19 dla drobnych przedsiębiorców i producentów dokonujących sprzedaży na targowiskach. 

 

Godziny pracy GZGK w dniu 31 grudnia 2020 r.

Dnia 31 grudnia 2020 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie będzie czynny w godzinach od 8.00 do 14.00

Kasa GZGK czynna w godzinach 8.00 – 10.00 

Przepraszamy za utrudnienia

 

 

15 grudnia – Prace na sieci wodociągowej w miejscowości Janów – możliwe przerwy w dostawie wody

Dnia 15 grudnia zostaną przeprowadzone prace na sieci wodociągowej w Janowie. Możliwe przerwy w dostawie wody w godzinach 10 – 12. Informacja dotyczy posesji od nr 40B do 71C. Przepraszamy za utrudnienia.

 

14 grudnia – Prace na sieci wodociągowej w miejscowości Adamowa Góra – możliwe przerwy w dostawie wody

Dnia 14 grudnia zostaną przeprowadzone prace na sieci wodociągowej w Adamowej Górze. Możliwe przerwy w dostawie wody w godzinach 9 – 12. Informacja dotyczy posesji od nr 33 do początku miejscowości wraz z ulicami Orzechową i Złotą. Przepraszamy za utrudnienia.

 

Zmiana cennika usług asenizacyjnych świadczonych przez GZGK w Młodzieszynie

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Młodzieszyn Nr XXVII/131/2020 z dn. 30 listopada 2020 r. uległy zmianie niektóre stawki za usługę wywozu nieczystości płynnych wg poniższego zestawienia:

Cena za wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną o pojemności 5000 litrów wynosi:

 • 80,00 zł brutto dla mieszkańców z terenu naszej gminy
 • 125,00 zł brutto spoza terenu gminy (usługi świadczymy na terenie gminy Sochaczew i gminy Rybno)

Cena za wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną o pojemności 10 000 litrów wynosi:

 • 160,00 zł brutto dla mieszkańców z terenu naszej gminy
 • 250,00 zł brutto spoza terenu gminy (usługi świadczymy na terenie gminy Sochaczew i gminy Rybno).

Cena dotyczy usługi (kursu) – niezależnie od ilości odebranych ścieków w beczce.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 

Nowy ciągnik dla GZGK w Młodzieszynie

Dnia 5 listopada 2020 r. do siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie w ramach programu ,,Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza” dostarczono nowy ciągnik marki Farmtrac 9120DTN o mocy 113 KM, który charakteryzuje się nowoczesnością oraz wysokimi parametrami technicznymi.
Został wyposażany w
-napęd 4×4, przedni TUZ z obciążnikiem 600 kg,
-komfortową pyłoszczelną i klimatyzowaną kabiną wraz z szyberdachem, kamerą cofania,
-4 pary złączy hydraulicznych (w tym jedna para z przodu),
-24 biegami do przodu i do tyłu.
Ciągnik może osiągnąć zakres prędkości od 0,5 do 40 km/h .

Dostawcą ciągnika była firma CORPS AGRO z Koluszek wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup nowego ciągnika spełniającego normy emisji spalin EURO IIIA dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie”.

Przy dostawie ciągnika zostało również przeprowadzone kompleksowe szkolenie z obsługi i eksploatacji nowego sprzętu pracowników, wykonane prze uprawnionego serwisanta firmy dostarczającej pojazd.
Zakup nowego sprzętu dla potrzeb GZGK w Młodzieszynie sfinansowała Gmina Młodzieszyn w ramach środków pozyskanych w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zaś cała wartość inwestycji wyniosła 197 000 zł brutto.

Ciągnik został zarejestrowany i niebawem będzie wykorzystywany wraz z wozem asenizacyjnym do odbioru nieczystości płynnych z terenu gminy.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tej gminnej inwestycji w szczególności Wójtowi Gminy Młodzieszyn i Radzie Gminy Młodzieszyn.

 

 

21 października – Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Młodzieszyn – możliwe przerwy w dostawie wody

Informujemy, że ze względu na awarię sieci wodociągowej w Młodzieszynie wystąpiła przerwa w dostawie wody. Trwają prace związane z wyłączeniem z eksploatacji – celem naprawy – uszkodzonego odcinka sieci oraz przywróceniem dostaw wody dla ościennych sołectw.

20 października – awaria centrali telefonicznej GZGK w Młodzieszynie

W wyniku awarii centrali telefonicznej w siedzibie GZGK w Młodzieszynie informujemy, że przez kilka najbliższych dni (do momentu usunięcia awarii) mogą wystąpić znaczne utrudnienia związane z możliwością dodzwonienia się na numer stacjonarny (46) 861-04-83. W związku z zaistniałą sytuacją proponujemy kontaktować się z GZGK we wszystkich sprawach bieżących wybierając awaryjny numer telefonu 508-112-779 lub pisząc na nasz adres mailowy: biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl. Dołożymy wszelkich starań, aby możliwie jak najszybciej usunąć awarię. Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

1 października 2020 r. – Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Leontynów – przerwa w dostawie wody dla miejscowości Leontynów i Stare Budy

Informujemy, że ze względu na usuwanie skutków awarii sieci wodociągowej w miejscowości Leontynów możliwe są przerwy w dostawie wody (do momentu całkowitego usunięcia awarii wodociągu) dla mieszkańców miejscowości Leontynów i Stare Budy.

29 lipca 2020 r. – Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Młodzieszyn – możliwe przerwy w dostawie wody

Informujemy, że ze względu na awarię w odcinku sieci wodociągowej możliwe są przerwy w dostawie wody (do momentu całkowitego usunięcia awarii rurociągu) dla mieszkańców miejscowości Stare Budy, Leontynów, Helenów, Skutki i Młodzieszyn.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej (środa 1 lipca)

W związku z uzyskaną informacją od zakładu energetycznego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren, Rejon Energetyczny Łowicz dotyczącą wyłączeń energii elektrycznej w związku z planowanymi pracami remontowymi informujemy o braku dostaw prądu dnia 1 lipca 2020r. w godz. 10ºº-12ºº dla miejscowości Mistrzewice.

W związku z zaistniałą sytuacją Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie informuje, iż zapewni funkcjonowanie obiektu Stacji Uzdatniania Wód w Mistrzewicach za pomocą zasilania awaryjnego.

Szczegółowe informację odnośnie planowanych wyłączeń energii elektrycznej pod nr tel.: (46) 830 12 01 – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren. Rejon Energetyczny Łowicz

 

Godziny pracy GZGK w Młodzieszynie dnia 12 czerwca 2020 r. (piątek)

Informujemy, iż w celu zapewnienia obsługi interesantów  Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie dnia 12 czerwca 2020 r. będzie czynny jak w każdy piątek czyli w godzinach 7:00 – 15:00. Kasa GZGK czynna będzie w godzinach 8:00 – 12:00. Zachęcamy do zapłaty za nasze usługi kartą płatniczą. W przypadku ewentualnych awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w prosimy o kontakt telefoniczny na całodobowy numer alarmowy 508-112-779.

 

Drodzy Państwo, Mieszkańcy Gminy Młodzieszyn

pragniemy poinformować, iż wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a także dostosowując się do aktualnych zaleceń związanych z COVID-19 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie dołączył do programu „Polska Bezgotówkowa”. Od maja 2020 r. jesteśmy wyposażeni w terminale płatnicze, dzięki czemu jest możliwość płatności kartą płatniczą w kasie Zakładu (ul. Wspólna 42). Jednocześnie wyposażyliśmy w przenośny terminal płatniczy naszą Panią inkasent, więc istnieje możliwość płatności kartą także w terenie podczas odczytu wodomierza na Państwa posesji.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowych bezgotówkowych form płatności za świadczone przez Zakład usługi.

 

 

 

Informacja dla mieszkańców Gminy Młodzieszyn dotycząca utrudnień w dostawie wody z gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Janów i Młodzieszyn 

Informujemy mieszkańców sołectwa Janów oraz Młodzieszyn, iż w związku z pracami technicznymi na sieci wodociągowej będzie miała miejsce tymczasowa przerwa w dostawie wody dla mieszkańców sołectwa Janów od posesji nr 16A do 21 oraz sołectwa Młodzieszyn pod adresem ul. Dębowa 1.

Prace przewidziane do wykonania w godz. 7.30 – 12.00 dnia 6.05.2020.  

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy. 

 

Szanowni Państwo,

w celu zapewnienia jak najlepszej i sprawnej obsługi interesantów od 22 kwietnia 2020 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie wznowił  bezpośrednią obsługę interesantów, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności:

– noszenie maseczek zakrywających usta i nos

– używanie rękawiczek jednorazowych

– używanie płynów dezynfekujących

Realizujemy również sprawy zgłaszane telefonicznie, mailowo

nr tel.: 46 861 04 83

e-mail: biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl

Od 27 kwietnia 2020 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie wznawia obsługę kasy.

Informujemy również, że przywracamy 14-dniowy termin płatności wystawianych faktur.

Jeżeli mają Państwo możliwość zachęcamy do dokonywania wpłat drogą elektroniczną.

Opłata z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków:

50 9011 0005 0273 0622 2000 0010

 

Szanowni Państwo,

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie dziękuje za zrozumienie przekazywanych informacji i dokonywanie wpłat za świadczone przez Zakład usługi w przyjętej i obecnie obowiązującej formie. Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji wydłużyliśmy termin płatności faktur do 30 dni. Obecne rozliczanie usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków odbywa się na podstawie średniej z trzech ostatnich odczytów. Faktury dostarczamy w zaadresowanych kopertach rozdysponowywanych przez naszego Inkasenta, umieszczanych w Państwa skrzynkach pocztowych. W przypadku posesji nieposiadających skrzynek pocztowych, jeszcze raz uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z Zakładem pod nr tel.: (46) 861-04-83 lub mailowy: biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl. Faktury możemy przekazać w formie elektronicznej na podany przez klienta adres e-mail, jednocześnie apelujemy o montaż skrzynek pocztowych co umożliwi nam lepszy kontakt z Państwem.  

Z wyrazami szacunku i uznania

Maciej Woźniak

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie

 

Rozliczenie bieżących należności za dostawę wody/odbiór ścieków/usługi asenizacyjne

W związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19 dbając o zdrowie naszych Klientów oraz Pracowników, zawiadamiamy o wstrzymaniu dokonywania odczytów wodomierzy przez Inkasenta oraz przypominamy o braku możliwości (do odwołania) dokonywania wpłat gotówkowych w kasie GZGK oraz operatorom zestawu asenizacyjnego.

Jednocześnie prosimy Mieszkańców do których dostarczamy wodę, aby sami dokonywali odczytów swoich liczników i podawali ich stan (odczyt) drogą telefoniczną bądź mailową. W przypadku braku zgłoszenia telefonicznego/mailowego GZGK może dostarczyć fakturę na podstawie średniego zużycia wody za okres ostatnich trzech odczytów.

Dane kontaktowe:

Nr tel.: (46) 861-04-83, w poniedziałek w godzinach 9 – 17, od wtorku do piątku w godzinach 700-1500

e-mail: biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl

Jak prawidłowo odczytać wodomierz?

Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.

Należy podać również:

 1. Imię i nazwisko / numer klienta – osoby na którą są wystawiane faktury
 2. Adres punktu odczytu wodomierza
 3. Adres e-mail na który będziemy mogli wysłać fakturę (opcjonalnie).

Płatności dokonujemy na nr konta: 50 9011 0005 0273 0622 2000 0010

 

 

KOMUNIKAT GZGK w Młodzieszynie

W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym
GZGK w Młodzieszynie
wstrzymuje przyjęcia interesantów do odwołania.

Wszystkie sprawy prosimy zgłaszać telefonicznie lub mailowo!

GZGK w Młodzieszynie: tel. (46) 861 04 83
e-mail: biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl
numer czynny całodobowo:
508 112 779 – dotyczy wyłącznie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Załatwiane będą tylko sprawy niezbędne, w tym: po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, e-mail.

 • Opłata z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków:
  50 9011 0005 0273 0622 2000 0010

Jednocześnie informujemy, że od dnia 16.03.2020 r. do odwołania pracownicy GZGK w Młodzieszynie nie będą dokonywali odczytów wodomierzy oraz ich wymiany. 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o podawanie odczytów wodomierzy za pośrednictwem podanych poniżej kontaktów:

– poczty elektronicznej: biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl

– telefonicznie pod nr 46 861 04 83

W przypadku utrzymującego się stanu zagrożenia epidemicznego, rozliczenie na zużytą wodę i ścieki nastąpi wg średniego zużycia.

Jednocześnie informujmy, że zaistniała sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków jak również gotowości pracowników do podejmowania czynności w sytuacjach awaryjnych.

 

Ocena obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Młodzieszyn

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie informuje o przeprowadzonej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sochaczewie ocenie obszarowej jakości wody do  spożycia przez ludzi na terenie gminy Młodzieszyn. 
W ocenie uwzględniono  pojedynczy przypadek przekroczenia parametrów mikrobiologicznych (liczby bakterii grupy coli) w wodzie pochodzącej z SUW Młodzieszyn, ale przekroczenia te zostały niezwłocznie usunięte przez zarządcę wodociągu.
Końcowa roczna ocena jakości wody zgodnie z przekazanym protokołem stwierdza przydatność wody pochodzącej z obiektu SUW Młodzieszyn jak również SUW Mistrzewice.

Wtorek 18 lutego 2020 r. – możliwe przerwy w dostawie wody w miejscowości Juliopol (Kolonia)

Dnia 18 lutego (wtorek) w wyniku realizowanych prac remontowych dotyczących wodociągu gminnego możliwe są przerwy w dostawie wody w godzinach 7.30 – 11.30 dotyczące miejscowości Juliopol (Kolonia). Przepraszamy za wynikające z tego tytułu utrudnienia.

Informacja dotycząca sieci kanalizacyjnej

Drodzy Państwo, Mieszkańcy Gminy Młodzieszyn – w związku z coraz częściej występującymi awariami sieci kanalizacyjnej, związanymi z blokadą pomp w przepompowniach ścieków przez materiały takie jak np. końcówki mopów, zużyte chusteczki i pieluchy, zniszczone elementy ubrań, ręczników, patyczki kosmetyczne itp. – apelujemy do użytkowników gminnej sieci kanalizacyjnej o nie wrzucanie do niej w/w odpadów, materiałów stałych.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do właścicieli szamb szczelnych i przydomowych oczyszczalni ścieków o systematyczne opróżnianie zbiorników, nie dopuszczenie do zagniwania ścieków bytowych oraz zanieczyszczania ich materiałami stałymi. Powoduje to znaczące utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu oczyszczalni ścieków jak również taboru asenizacyjnego.                                                                                                                             

Bardzo dziękujemy za zrozumienie, na załącznikach graficznych przedstawiamy wspomniane materiały stałe blokujące pompy tłoczne w przepompowniach ścieków oraz prowadzone czynności konserwatorskie.

 

 

Przerwa w dostawie prądu – SUW Nowe Mistrzewice

Informujemy o planowanej na dzień 27 stycznia 2020 r. przerwie w dostawie prądu na ujęciu wody w Mistrzewicach w godzinach 8.00-14.00 związanej z pracami konserwatorskimi realizowanymi przez zakład energetyczny. Jednocześnie informujemy o zabezpieczeniu obiektu Stacji Uzdatniania Wód w Mistrzewicach agregatem prądotwórczym oraz ciągłym zapewnieniem dostaw wody dla naszych mieszkańców.    

Poniedziałek 20 stycznia 2020 r. – Kasa GZGK nieczynna

Informujemy, że dnia 20.01.2020 r. (poniedziałek) kasa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej będzie nieczynna ze względu na udział pracowników GZGK w szkoleniu dotyczącym funkcjonowania Rejestru BDO. Przepraszamy za utrudnienia.

Informacja dla mieszkańców Gminy Młodzieszyn dotycząca utrudnień w dostawie wody z gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Janów

Informujemy mieszkańców sołectwa Janów, iż w związku z wystąpieniem awarii na gminnej sieci wodociągowej oraz pracami naprawczymi  będzie miała miejsce tymczasowa przerwa w dostawie wody dla mieszkańców sołectwa Janów.

Prace przewidziane do wykonania w godz. 7.30 – 13.00 dnia 8.01.2020 (środa). 

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

 

Woda pochodząca z wodociągu publicznego – SUW Młodzieszyn, ul. Parkowa 7A nadaje się do picia i innych celów użytkowych – Komunikat PPIS w Sochaczewie

Drodzy Państwo, Mieszkańcy gminy Młodzieszyn informujemy, że działania w zakresie jak najszybszego przywrócenia dobrej, jakości wody uzdatnianej w obiekcie SUW Młodzieszyn, jakie były realizowane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie przyniosły pozytywny skutek, czego dowodem jest Komunikat nr 2 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, który otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym tj. 29.11.2019 r. potwierdzający spełnienie wszystkich wymagań jakościowych przez wodę z wodociągu publicznego – Stacja Uzdatniania Wody w Młodzieszynie.

Potwierdzamy woda nadaje się do picia i innych celów użytkowych.

Komunikat nr 2 PPIS w Sochaczewie

Nowy wóz asenizacyjny dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie

Dnia 21.11.2019 r. do siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie (ul. Wspólna 42) dostarczono nowy wóz asenizacyjny o pojemności 10 m3 (10.000 litrów). Zakup wozu asenizacyjnego dla potrzeb GZGK sfinansowała Gmina Młodzieszyn w ramach środków pozyskanych w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie  dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tej gminnej inwestycji.

Informacja w sprawie działań podjętych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie wobec Komunikatu ws. warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zasilanego z SUW Młodzieszyn

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie informuje, że w związku z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie z dnia 12.11.2019 r. dotyczącego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego, wydobywanej w Stacji Uzdatniania Wody w Młodzieszynie – Zakład podjął działania mające na celu jak najszybszą dezynfekcję wody, urządzeń i sieci wodociągowej celem pozbycia się obecności wymienionych w Komunikacie bakterii. Całkowitą i niepodważalną przydatność wody do picia w stanie surowym (nie przegotowana) potwierdzą odpowiednie badania.

W związku z zaistniałą sytuacją potwierdzamy dokonanie czynności tymczasowego wstrzymania dostaw wody z SUW Młodzieszyn i jednoczesnego udostępnienia na terenie całej gminy wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Nowych Mistrzewicach. Dzięki temu działaniu nie powstają utrudnienia w dostawie wody do odbiorców, ani nie występuje jakiekolwiek zagrożenie bakteriologiczne.

 

KOMUNIKAT z dnia 12.11.2019 w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego – SUW, ul. Parkowa 7a, 96-512 Młodzieszyn

===============================================

Informacja dotycząca wpływu sytuacji kryzysowej dot. wód rzeki Wisły

Szanowni Państwo,

w związku z wystąpieniem znanej z mediów sytuacji dotyczącej zanieczyszczenia rzeki Wisły w biegu od Warszawy do ujścia pojawiły się liczne pytania mieszkańców gminy o wpływ tej sytuacji na jakość wody dostarczanej do Państwa domów. Informujemy, że wymieniona sytuacja kryzysowa nie ma żadnego wpływu na jakość wody dostarczanej wodociągiem gminnym do odbiorców na terenie gminy Młodzieszyn. Obydwie stacje uzdatniania wody zlokalizowane na terenie gminy korzystają z pokładów wód podziemnych (nie powierzchniowych z jakiejkolwiek rzeki) i nie zachodzi prawdopodobieństwo zanieczyszczenia lejów depresyjnych studni głębinowych z których stacje korzystają.

===============================================

Czwartek 29 sierpnia – przerwanie dostaw wody z SUW Młodzieszyn

Informujemy, że ze względu na wystąpienie w nocy burzy wystąpiła przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej do Stacji Uzdatniania Wody w Młodzieszynie. W związku z tym we wszystkich miejscowościach zasilanych wodą pochodzącą z SUW Młodzeszyn nastąpiła przerwa w dostawach wody, która potrwa do ok. godziny 12.00. Przepraszamy za utrudnienia.

===============================================

Piątek 16 sierpnia 2019 r. GZGK w Młodzieszynie nieczynny

Informujemy, że w piątek 16 sierpnia 2019 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie będzie nieczynny. Przepraszamy za utrudnienia. Wszelkie awarie można zgłaszać na całodobowy numer alarmowy 508 112 779.

===============================================

Prośba o wykorzystywanie wody wyłącznie do celów socjalno-bytowych

Szanowni Państwo,

w związku z panującymi upałami oraz związanym z tym wzmożonym zużyciem wody przez mieszkańców gminy Młodzieszyn zwracamy się z prośbą o racjonalne korzystanie z wody pochodzącej z gminnej sieci wodociągowej i wykorzystywanie jej wyłącznie do celów socjalno-bytowych. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie dokłada wszelkich starań, aby dostarczać Państwu wodę odpowiedniej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem, jednak nie przestrzeganie w/w zaleceń może skutkować nastąpieniem krótkotrwałych przerw w dostawie wody lub ograniczenie ciśnienia dostarczanej wody z wodociągu gminnego – szczególnie w godzinach wieczornych i w nocy.

================================================

Usuwanie awarii sieci wodociągowej w Kamionie

Informujemy, że dnia 18 czerwca 2019 r. w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej nastąpiły przerwy w dostawie wody w miejscowości Kamion. Przerwy w dostawie wody potrwają do około godziny 11.00 Przepraszamy za utrudnienia.

================================================

Piątek 21 czerwca 2019 roku – GZGK w Młodzieszynie nieczynny

Informujemy, że dnia 21 czerwca 2019 roku (piątek) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie będzie nieczynny. Ewentualne awarie sieci prosimy zgłaszać pod całodobowy numer alarmowy 508 112 779. Kursy tego dnia wozem asenizacyjnym będą wykonywane zgodnie z ustalonym harmonogramem.  Przepraszamy za utrudnienia.

================================================

Wtorek 21 maja – przerwy w dostawie wody w miejscowościach Mistrzewice, Nowe Mistrzewice, Helenka, Bibiampol, część miejscowości Juliopol

Dnia 21 maja (wtorek) prowadzone będą prace związane z budową węzła wodociągowego w miejscowości Juliopol, co wiąże się z technicznymi przerwami w dostawie wody w miejscowościach Mistrzewice, Nowe Mistrzewice, Helenka, Bibiampol i w części wsi Julipol (kolonia oraz Juliopol 104 A w kierunku Sochaczewa). Przerwy w dostawie wody będą trwały w godzinach 7.00 do 14.30. Jednakże prace realizowane na sieci wodociągowej mają na celu usprawnienie jej działania oraz zapewnienie poprawy i ciągłości dostaw wody w trakcie występowania ewentualnych awarii w przyszłości. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.

================================================

Poniedziałek 20 maja – przerwy w dostawie wody w miejscowości Janów

Informujemy, że dnia 20 maja (poniedziałek) prowadzone są prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Janów. Z tego względu przewidujemy przerwy w dostawie wody dla mieszkańców części wsi Janów przy drodze powiatowej w kierunku Rybna od skrzyżowania z drogą na Sarnów oraz całej kolonii pod lasem. Utrudnienia przerwy przewidujemy od godziny 11 do 14.30 Za utrudnienia przepraszamy.

================================================

Nowe stawki opłat za usługę wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Młodzieszyn nr LIII/267/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. nowe stawki za usługę wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych wynoszą odpowiednio:

78,94 zł netto za usługę wykonaną na terenie gminy Młodzieszyn

115,74 zł netto za usługę wykonaną poza terenem gminy Młodzieszyn (dotyczy gminy Sochaczew i gminy Rybno)

==================================================

Informujemy, że z dniem 07.05.2018 r. następuje zmiana poniedziałkowych godzin pracy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie. W poniedziałki Zakład będzie czynny w godzinach 9.00 – 17.00

==============================================

 

UWAGA

Od dnia 1 stycznia 2017 roku nowy nr rachunku bankowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie:

50 9011 0005 0273 0622 2000 0010

=====================================================================

 

 

————————————————————————————————————————-