Komunikaty

7 stycznia 2022 r. – GZGK nieczynny – dzień wolny za święto 1 stycznia

Informujemy, że dnia 7 stycznia 2022 r. (piątek) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie będzie nieczynny. Zarządzeniem Kierownika GZGK pracownicy odbierają dzień wolny za święto 1 stycznia.

4 stycznia 2022 r. – przerwy w dostawie wody w miejscowościach Bibiampol i Helenka

Dnia 04.01.2022 r. w związku z pracami na sieci wodociągowej planowane są przerwy w dostawie wody w godzinach 10.30 – 15.00. Przerwy dotyczą miejscowości Bibiampol nr 6-7 oraz Helenka nr 45 do 54B. Przepraszamy za utrudnienia.

Od 3 stycznia 2022 r. obowiązują nowe stawki opłat za odbiór nieczystości płynnych

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/197/2021 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 29 listopada 2021 roku zatwierdzone zostały następujące stawki:

Ustala się stawkę za usługę wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych wykonywaną przez GZGK w Młodzieszynie beczką asenizacyjną o pojemności:

 1. 5000 litrów na kwotę:
 • 78,70 zł netto za usługę wykonaną z terenu Gminy Młodzieszyn
 • 120,37 zł netto za usługę wykonaną spoza terenu Gminy Młodzieszyn
 1. 10000 litrów na kwotę:
 • 157,40 zł netto za usługę wykonaną z terenu Gminy Młodzieszyn
 • 240,74 zł netto za usługę wykonaną spoza terenu Gminy Młodzieszyn

Informacja o godzinach pracy GZGK w dniu 31 grudnia 2021 r.

Informujemy, że dnia 31 grudnia b.r. kasa GZGK będzie czynna do godziny 11.00.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej będzie czynny w tym dniu do godziny 15.00.

27 grudnia 2021 r. – przerwy w dostawie wody w miejscowościach Bibiampol i Helenka

Dnia 27.12.2021 r. w związku z pracami na sieci wodociągowej planowane są przerwy w dostawie wody w godzinach 9.00 – 12.00. Przerwy dotyczą miejscowości Bibiampol nr 6-7 oraz Helenka nr 45 do 54B. Przepraszamy za utrudnienia.

 

 

 

Przerwa techniczna w dostawie wody z ujęcia SUW Młodzieszyn  

W związku z wystąpieniem koniecznością przeprowadzenia prac modernizacyjnych na Stacji Uzdatniania Wód w Młodzieszynie informujemy o czasowej przerwie w dostawie wody dostarczanej gminna siecią wodociągową w dniu 2 grudnia 2021 r. w godz. 9.00 – 14.00

Przerwa w dostawie wody dotyczy miejscowości: Młodzieszyn, Juliopol, Justynów, Bibiampol, Helenka, Adamowa Góra, Janów, Skutki, Helenów, Leontynów, Stare Budy. 

Jednocześnie informujemy, iż dołożymy wszelkich starań w zakresie realizacji zaplanowanych prac i przywrócenia dostaw wody. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za zrozumienie.

 

Czwartek 17 listopada 2021 r. – przerwy w dostawie wody w części miejscowości Janów

Informujemy, że dnia 17 listopada nastąpią przerwy w dostawie wody w części miejscowości Janów od posesji nr 21B do posesji nr 39. Przerwy mogą nastąpić od godziny 8.00 do 11.00. Dostawy wody przywrócimy niezwłocznie po wykonaniu planowanych prac. Za powstałe utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za zrozumienie.

 

Środa 19 sierpnia 2021 r. – przerwy w dostawie wody w części miejscowości Janów

Informujemy, że dnia 19 sierpnia nastąpią przerwy w dostawie wody w części miejscowości Janów od posesji nr 16A do posesji nr 21 oraz na ul. Dębowej. Przerwy mogą nastąpić od godziny 8.00 do 12.00.

Na odcinku prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

 

Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko: kierowca ciągnika

 

Ogłaszający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie z siedzibą w Młodzieszynie ul. Wspólna 42, 96 – 512 Młodzieszyn.

 

 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – pełny etat poprzedzona 3 miesięcznym okresem próbnym.
 2. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
 3. Wymagania niezbędne:

Kandydatem może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada prawo jazdy kat. B, T,
 3. posiada wykształcenie min. zasadnicze zawodowe.

III. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. sprawowanie kontroli nad urządzeniami technologicznymi oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą kanalizacyjną
 2. obsługa ciągnika z osprzętem (beczka asenizacyjna, kosiarka, pług śnieżny, itp.)
 3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 4. podanie o przyjęcie na stanowisko,
 5. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
 6. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 8. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Podanie, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia

 1. Sposób i termin składania ofert:

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, ul. Wspólna 42 do dnia 30.07.2021 r. do godz. 14.00, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl z zachowaniem powyższego terminu.

 

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do GZGK w Młodzieszynie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy osoby zainteresowane, w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 46 861 04 83.

kwestionariusz-osobowy-dla-pracownika-3

ogłoszenie kierowca ciągnika

Czwartek 08 lipca 2021 r. – wymiana pompy głębinowej w SUW Młodzieszyn – możliwe spadki ciśnienia w sieci wodociągowej

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie informuje o planowanych pracach modernizacyjnych na studni głębinowej SUW w Młodzieszynie. Zakupiono nową bardziej wydajną pompę głębinową celem zwiększenia ilości wody wydobywanej i następnie uzdatnianej, prace będą prowadzone dnia 8 lipca 2021 r. w godzinach porannych tj. od 4.30

Zapewniamy iż dołożymy wszelkich starań w bieżącej dostawie wody w trakcie prowadzonych prac, jednakże informujemy o możliwości wystąpienia zmniejszonego ciśnienia na sieci wodociągowej bądź chwilowych przerw w dostawie wody. Informacja dotyczy sołectw: Młodzieszyn, Juliopol, Adamowa Góra, Janów, Helenów, Skutki, Stare Budy, Justynów, Leontynów.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat GZGK w Młodzieszynie ws. obecnej sytuacji dotyczącej ciśnienia w sieci

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie informuje, iż w związku z występowaniem czasowego obniżenia ciśnienia w gminnej sieci wodociągowej spowodowanego bardzo dużym poborem wody realizuje kontrolę odcinków sieci wodociągowej w szczególności w miejscowościach najbardziej dotkniętych problemem tj. Janów i Adamowa Góra. Dozór i kontrola ciśnienia roboczego na gminnej sieci wodociągowej pozwalają nam na ponowienie naszych próśb i apeli kierowanych do mieszkańców. Drodzy Państwo, jeżeli nie będziemy starali się współpracować w tym zakresie problemu, jaki nas dotknął nie zażegnamy, nie będziemy wstanie na dzień dzisiejszy pomóc wszystkim naszym mieszkańcom i zapewnić im stały dostęp do bieżącej wody z gminnej sieci wodociągowej. Podczas prowadzonych czynności pracownicy zakładu niejednokrotnie osobiście kierowali prośby do mieszkańców o wstrzymanie się i nie podlewanie trawników, dzięki temu zaobserwowaliśmy wzrost ciśnienia na gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Janów i tym samym zapewnienie wody dla wszystkich mieszkańców sołectwa nawet z kolonii zlokalizowanych za rondem w kierunku Rybna. Jednocześnie informujemy, iż sobotnie wstrzymanie dostaw wody z gminnej sieci wodociągowej było związane z konieczności napełnienia zbiorników magazynowych, które były już prawie opróżnione, dalsza praca stacji powodowałaby wtłaczanie w sieć powietrza i mogłaby skutkować uszkodzeniem infrastruktury technicznej obiektów. Obiekty stacji uzdatniania wód były w ciągłej pracy, mającej na celu pobór, uzdatnienie i zmagazynowanie wody, która mogła później zasilić sieć i trafić do wszystkich naszych mieszkańców.   

W dalszym ciągu prosimy o zastosowanie się do apelu i współpracę, wykorzystujmy wodę z gminnej sieci wodociągowej wyłącznie do celów socjalno – bytowych, gdyż tylko w ten sposób możemy zapobiec przerwom w dostawie wody na terenie całej naszej gminy i dostawę jej do wszystkich naszych mieszkańców.

Przepraszamy za utrudnienia wynikające z zaistniałej sytuacji. Oświadczamy, iż dokładamy wszelkich starań, aby te utrudnienia były jak najmniejsze.

 

Apel GZGK o ograniczenie korzystania z sieci wodociągowej

Z uwagi na trwającą falę upałów oraz związany z tym wzrost zużycia wody, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w apeluje do mieszkańców gminy korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody. Należy pamiętać, że woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym.

Apeluje się, aby NIE ZUŻYWAĆ WODY na inne cele, takie jak np. podlewanie trawników, napełnianie basenów, mycie samochodów itp.

Już na chwilę obecną ponadnormatywny pobór wody odnotowywany w szczególności w godz. 17.00 – 23.00 powoduje zauważalny i uciążliwy dla nas wszystkich spadek ciśnienia w sieci wodociągowej co bezsprzecznie skutkuje BRAKIEM WODY.

Gmina Młodzieszyn jest w trakcie realizacji zadania „Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn”, którego elementem jest – rozbudowa z przebudową ujęcia w stacji uzdatniania wody w Młodzieszynie wraz z budową nowego ujęcia – studni głębinowej co w dużym stopniu zapobiegnie podobnym sytuacjom w przyszłości.

Na tą chwilę prosimy jednak o wyrozumiałość i dostosowanie się do naszej prośby.

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie poszukuje pracownika na stanowisko Inkasent – Sprzątacz (-ka)

Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne  związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

– prawo jazdy kat. B,

– własny samochód

– wykształcenie min. zasadnicze zawodowe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– podanie o przyjęcie na stanowisko,

– życiorys (CV),

– kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Sposób i termin skalania ofert:

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie , ul. Wspólna 42 do dnia 17.06.2021 r. do godz. 13.00. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl z zachowaniem powyższego terminu.

Zapraszamy osoby zainteresowane, w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 46 861 04 83.

kwestionariusz-osobowy-dla-pracownika (do pobrania)

 

Prośba o racjonalne korzystanie z wody wodociągowej

W związku z występującym w ostatnich dniach ponadnormatywnym poborem wody ze stacji uzdatniania wody zwracamy się z prośbą o racjonalne gospodarowanie wodą i przeznaczanie jej wyłącznie do celów socjalno – bytowych. Dziękujemy za zrozumienie. Jednocześnie informujemy, że Gmina Młodzieszyn jest w trakcie realizacji zadania „Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn”, którego elementem jest -rozbudowa z przebudową ujęcia w stacji uzdatniania wody w Młodzieszynie wraz z budową nowego ujęcia – studni głębinowej.

4 czerwca 2021 r. – GZGK w Młodzieszynie nieczynny

Informujemy, że dnia 4 czerwca b.r. (piątek) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie będzie nieczynny. 

 

Godziny pracy GZGK w dniu 02 kwietnia 2021 r.

informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2021 r. (Wielki Piątek) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie czynny będzie w godzinach 7.00-13.00.

Kasa GZGK będzie czynna do godziny 12:00.

Prace remontowe na sieci wodociągowej w m. Leontynów

W związku z wystąpieniem awarii sieci wodociągowej w m. Leontynów informujemy o czasowej przerwie w dostawie wody dla mieszkańców posesji od nr 15 do 20A w m. Leontynów dnia 19.03.2021r. w godz. 8.00 – 13.00.

Jednocześnie informujemy o utrudnieniach w ruchu pojazdów na odcinku drogi gminnej przy posesji nr 20 w m. Leontynów w okresie prowadzonych prac remontowych sieci wodociągowej. Zalecany objazd do m. Leontynów od strony skrzyżowania ul. Wyzwolenia, ul. Cichej z drogą powiatową tj. drogą gruntową.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za zrozumienie.

Informacja na temat zmiany obowiązujących taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków od dnia 4 marca 2021 r.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie informuje o pozytywnym zatwierdzeniu wniosku taryfowego przez Regulatora którym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – zgodnie z Decyzją WA.RZT.070.286A.15.2019 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego ,,Wody Polskie” zatwierdzająca taryfę  oraz określającą czas jej obowiązywania.

Taryfa obowiązująca od dnia 04 marca 2021 r.

Ocena obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Młodzieszyn

Drodzy Państwo, Mieszkańcy gminy Młodzieszyn,

informujemy o uzyskaniu przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie pozytywnej oceny obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Młodzieszyn realizowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie – zgodnie z pismem, znak sprawy HKN.6030.3.O.21

Ocena obszarowej jakości wody

Informacje bieżące dotyczące funkcjonowania GZGK – styczeń 2021 r.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie wykonał budowę przyłącza wodociągowego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej w m. Kamion (Przęsławice) celem zapewnienia wody mieszkańcom przyłączanych posesji. Prace zrealizowano na rzecz Gminy Młodzieszyn oraz właścicieli nieruchomości gruntowych. Wodę doprowadzono do budynków i zapewniono możliwość jej poboru.

Na okoliczność wystąpienia awarii przepompowni ścieków na ul. Wyszogrodzkiej w Młodzieszynie dokonano demontażu pompy tłocznej oraz jaj naprawy przez firmę zewnętrzną w zakresie elektrycznym i nowego uszczelnienia.

Rozbudowaliśmy infrastrukturę techniczną obiektu oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie o tzw. przelew burzowy, wybudowano dodatkową przepompownię tłoczna wraz z niezależnym sterowaniem oraz odcinkiem rurociągu tłocznego. Prace zrealizowano na okoliczność występowania ponadnormatywnych opadów deszczu, roztopów bądź awarii równoległej przepompowni tłocznej i związanymi z tymi okolicznościami problemami z odbiorem ścieków gminną siecią kanalizacyjną. Obecnie jesteśmy w stanie zmagazynować dodatkowo ok. 226m3 ścieków, które w dalszej kolejnością będą skierowane na komorę oczyszczania istniejącym węzłem zasuw. Wartość inwestycji wyniosła 19065, 00zł brutto.

W związku z kasacją starego ciągnika wymaganą realizowanym programem finansującym zakup nowe ciągnika marki FARMTRAC podjęto decyzję o zakupie drugiego używanego ciągnika na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie. Zakupiono ciągnik marki PRONAR 82 SA z 2004 roku za kwotę 43 050, 00zł brutto, sprzęt jest w dobrym stanie technicznym i już jest w bieżącej eksploatacji związanej z świadczeniem usług w zakresie odbioru nieczystości płynnych z zbiorników bezodpływowych od naszych mieszkańców. Dodatkowo wyposażono ciągnik w posiadany (zaadoptowany – przebudowa czołownicy) pług śnieżny boczny sterowany hydraulicznie celem wspomożenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych.

Usunięto awarie, które wystąpiły na sieci wodociągowej w m. Janów i Witkowice, o czasie usuwania awarii i związanych z tym przerwach w dostawie wody informowaliśmy naszych mieszkańców za pośrednictwem bazy SMS, strony internetowej Zakładu oraz Urzędu Gminy. Awaria w m. Janów została wywołana poprzez pęknięcie króćca plastikowego łączącego nawiertkę z przewodem PE, zaś w m. Witkowice nieszczelność zlokalizowano na czpieniu nawiertaki. Obje awarie zostały usunięte pomyślnie, pomimo trudnych warunków atmosferycznych.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie dokonał zakupu nowego pługa śnieżnego typu strzałka z obustronną regulacją hydrauliczną elementów zgarniających, celem zespolenia go z nowym ciągnikiem i praca na rzecz Gminy Młodzieszyn w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, sprzęt wykonał już pierwsze prace związane z usuwaniem zalęgającej masy śnieżnej – błota pośniegowego na drogach gminnych.   

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie w miarę możliwości finansowych jak również dzięki współpracy z organem właścicielskim zwiększa ilość posiadanych sprzętów mając na celu rozwój Zakładu – gminnej gospodarki komunalnej poprzez lepsze świadczenie usług dla naszych mieszkańców i Gminy Młodzieszyn.

 

13 stycznia 2021 r. – przerwy w dostawie wody (usuwanie awarii)

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie informuje o wystąpieniu przerw w dostawie wody dnia 13 stycznia 2021 r. w związku z usuwaniem awarii gminnej sieci wodociągowej. Przerwy w dostawie wody będą dotyczyły miejscowości: Janów (w godzinach 8.00 – 11.30), Witkowice, Kamion Podgórny, Kamion Poduchowny, Nowy Kamion, Kamion Duży, Kamion Mały, Młodzieszynek, Radziwiłka, Olszynki, Januszew (w godzinach 12.00 – 15.00)

Od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. zawieszone zostaje pobieranie opłaty targowej na targowisku w Młodzieszynie

Zaniechanie poboru opłaty targowej będzie wprowadzone w związku z tym, że w dniu 18 grudnia 2020r. wszedł w życie przepis art. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 2255), zgodnie z którym:

„Art.31zzm.1. Od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31grudnia 2021r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art.15 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz.1170).

Intencją Rządu było zmniejszenie obciążeń finansowych w dobie pandemii COVID-19 dla drobnych przedsiębiorców i producentów dokonujących sprzedaży na targowiskach. 

Zmiana cennika usług asenizacyjnych świadczonych przez GZGK w Młodzieszynie

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Młodzieszyn Nr XXVII/131/2020 z dn. 30 listopada 2020 r. uległy zmianie niektóre stawki za usługę wywozu nieczystości płynnych wg poniższego zestawienia:

Cena za wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną o pojemności 5000 litrów wynosi:

 • 80,00 zł brutto dla mieszkańców z terenu naszej gminy
 • 125,00 zł brutto spoza terenu gminy (usługi świadczymy na terenie gminy Sochaczew i gminy Rybno)

Cena za wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną o pojemności 10 000 litrów wynosi:

 • 160,00 zł brutto dla mieszkańców z terenu naszej gminy
 • 250,00 zł brutto spoza terenu gminy (usługi świadczymy na terenie gminy Sochaczew i gminy Rybno).

Cena dotyczy usługi (kursu) – niezależnie od ilości odebranych ścieków w beczce.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 

Nowy ciągnik dla GZGK w Młodzieszynie

Dnia 5 listopada 2020 r. do siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie w ramach programu ,,Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza” dostarczono nowy ciągnik marki Farmtrac 9120DTN o mocy 113 KM, który charakteryzuje się nowoczesnością oraz wysokimi parametrami technicznymi.
Został wyposażany w
-napęd 4×4, przedni TUZ z obciążnikiem 600 kg,
-komfortową pyłoszczelną i klimatyzowaną kabiną wraz z szyberdachem, kamerą cofania,
-4 pary złączy hydraulicznych (w tym jedna para z przodu),
-24 biegami do przodu i do tyłu.
Ciągnik może osiągnąć zakres prędkości od 0,5 do 40 km/h .

Dostawcą ciągnika była firma CORPS AGRO z Koluszek wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup nowego ciągnika spełniającego normy emisji spalin EURO IIIA dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie”.

Przy dostawie ciągnika zostało również przeprowadzone kompleksowe szkolenie z obsługi i eksploatacji nowego sprzętu pracowników, wykonane prze uprawnionego serwisanta firmy dostarczającej pojazd.
Zakup nowego sprzętu dla potrzeb GZGK w Młodzieszynie sfinansowała Gmina Młodzieszyn w ramach środków pozyskanych w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zaś cała wartość inwestycji wyniosła 197 000 zł brutto.

Ciągnik został zarejestrowany i niebawem będzie wykorzystywany wraz z wozem asenizacyjnym do odbioru nieczystości płynnych z terenu gminy.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tej gminnej inwestycji w szczególności Wójtowi Gminy Młodzieszyn i Radzie Gminy Młodzieszyn.

 

 

 

 

UWAGA

Od dnia 1 stycznia 2017 roku nowy nr rachunku bankowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie:

50 9011 0005 0273 0622 2000 0010

=====================================================================

 

 

————————————————————————————————————————-